Realització d’ITEs.

Des del 26 de febrer de 2011 és vigent el Decret 187/2010, del 23 de novembre, sobre la Inspecció Tècnica dels Edificis d'habitatges (ITE)(DOGC 26.11.2010), que estableix la obligació, per part de la propietat d’un immoble, de conservar-lo i rehabilitar-lo, per tal de mantenir-lo en condicions d’ús efectiu i adequat. En el cas d’edificis sotmesos al règim de propietat horitzontal, aquesta obligació recau en els òrgans pertinents de la comunitat. Quan en l’immoble hi hagi més d’una comunitat, es pot dur a terme una inspecció tècnica per cada comunitat.

 

Com a verificació del compliment d’aquest deure, el Decret estableix que la propietat és la responsable d’encarregar la Inspecció Tècnica d’Edificis d’habitatges (ITE) que serà obligatòria per a tots els edificis d’habitatges plurifamiliars que tinguin més de 45 anys. En el cas en que la Inspecció així ho determini, la propietat s’haurà de fer càrrec de les obres de reparació i manteniment necessàries per esmenar les deficiències detectades en l’immoble, executant-les en els terminis establerts per la Llei.

 

La Inspecció Tècnica dels Edificis d’habitatges, com hem comentat anteriorment, és el mitjà que estableix l’Administració per tal de verificar que els propietaris mantenen els edificis en un correcte estat de manteniment i ús efectiu.

 

Una ITE té tres passos:

 

1.La Inspecció visual dels elements comuns de l'edifici, que fa l'arquitecte encarregat. Si durant aquesta inspecció es detecten deficiències que comportin risc imminent per a les persones, l'arquitecte ho ha de comunicar immediatament tant a la propietat com a l'ajuntament perquè s'adoptin les mesures de seguretat necessàries.

 

2.La redacció de l'Informe de la inspecció tècnica, segons un model normalitzat, i la qualificació de l'estat de l'edifici, en un dels quatre graus establerts [Molt Greu, Amb Deficiències Greus, Amb Deficiències Lleus, Sense Deficiències] per part del mateix arquitecte. Segons les deficiències detectades pot ser necessari la realització d'obres de reparació i el consegüent certificat de final d'obres.

 

3. El certificat d'aptitud emès per l'Administració. Aquest certificat serà d’Apte quan l’Informe tingui la qualificació de Sense Deficiències, Amb Deficiències Lleus o Amb Deficiències Greus, sempre que es presenti un Certificat emès per un tècnic competent (arquitecte o arquitecte tècnic) que acrediti que les deficiències han estat correctament esmenades. Tindrà la qualificació de No Apte, aquells immobles que es qualifiquin amb Deficiències Molt Greus, podent comportar la imposició de Multes i Sancions, juntament amb la impossibilitat de venda i, en conseqüència, amb una pèrdua real i efectiva del valor de bé immoble.

El certificat d'aptitud té una vigència de 10 anys transcorreguts els quals caldrà renovar-lo seguint el mateix procediment i dins de l'any següent al de la seva caducitat. La vigència del certificat amb qualificació d'apte resta subordinada a mantenir els requisits exigits per a la seva concessió.

En el Decret s'estableixen uns terminis màxims per dur a terme la inspecció que es resumeixen en el següent calendari:

Anteriors a 1930 que tenen fins al 31.12.2012
Entre 1931 i 1950 que tenen fins al 31.12.2013
Entre 1951 i 1960 que tenen fins al 31.12.2014
Entre 1961 i 1970 que tenen fins al 31.12.2015
A partir de 1971 que tenen fins al 31.12 de l'any en què l'edifici assoleixi els 45 anys.

 

SERVEIS QUE OFERIM vers LES ITEs

 

La inspecció tècnica de l'edifici amb l’emissió del corresponent Informe Tècnic.

 

El projecte i direcció de les obres de reparació que s'hagin de realitzar per esmenar deficiències, emetent el corresponent certificat final d'obres, necessari per obtenir el certificat d'aptitud de l'edifici.

 

El projecte i direcció de les intervencions de millora i rehabilitació de l’edifici, (reparacions estructurals, reparacions o millores de les instal·lacions, millora de les condicions d'accessibilitat i habitabilitat, millora de la eficiència energètica de l'edifici, etc.)

 

Redacció i seguiment de la planificació de les actuacions necessàries per a la conservació i el bon manteniment de l'edifici, incloent els projectes o documentacions tècniques requerides per l'Administració.

 

Elaborar el Llibre de l'edifici i, en particular, el Document d'Especificacions Tècniques, on s'inclouran les Instruccions d'Ús i Manteniment i el Pla de Manteniment de l'Edifici.

Mallam © Creat per Perception