Limitació de la Demanda Energètica [LIDER]

En l’Espai del “Código Técnico de la Edificiación”, LIDER és una aplicació informàtica reconeguda oficialment que permet complir amb la Opció General de verificació de la exigència de Limitació de la Demanda Energètica establerta per el CTE-DB HE1. La justificació d’aquesta exigència mitjançant la Opció General és obligatòria quan l’edifici superi el 60% de forats en façana, el 5% en cobertes, o quan algun dels elements de la evolvent superi els valors màxims de Transmitància Tèrmica.

 

LIDER COM EINA DE PROJECTE

Durant el procés de projecte, el programa LIDER et permet valorar la repercussió energètica de determinades solucions constructives. La biblioteca de materials de partida és ampliable per a nous materials que permeten la definició exacta dels sistemes constructius, facilitant als tècnics la prescripció en projecte dels gruixos i característiques tèrmiques de cada material.

 

RESULTAT FINAL: INFORME GENERAT PER LIDER

L’edifici es defineix espacial i constructivament en aquesta aplicació i el resultat es un informe en el que es llegeix si l’edifici COMPLEIX o NO COMPLEIX amb les exigències del HE1. Per arribar a aquest resultat, el programa defineix un edifici de Referència, exactament igual al definit per nosaltres, però amb uns valors mínims del HE1. Per a obtenir un resultat favorable, l’Edifici Objecte, que és el que hem definit amb les nostres solucions constructives, ha de ser millor que l’Edifici de Referència.

 

El nostre equip té la capacitat tècnica necessària per a realitzar l’aplicació del programa, assessorant al nostre client en tots els aspectes i fases del projecte.

Mallam © Creat per Perception